வேத மாணவர்களின் வெளியீடு The Herald – Of Christ's Kingdom

தேவ வார்த்தையிலிருந்து சிந்தனைமிக்க கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிகை.

Home / Herald / 2022

Similar Posts

One Comment

  1. சகோ. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பின் வாழ்த்துகள். HEROLD பத்திரிக்கை 2020 ஆண்டிற்குள்ள 3 வெளியீடுகளும் 10 வீதம் தேவைப்படுகிறது, கீழ் குறிப்பிடும் முகவரியில் அனுப்பிவைக்கவும். அதற்கான தொகையை சொல்லவும். உடனே அனுப்பி வைக்கிறேன். Cell; 9486113690, 9486293690.
    S Asai Thampi, Gilba Travels , Vignesh Complex, Gandhi Maithanam, Marthandam- 629165.
    ( Marthandam Eclecia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *