வேத மாணவர்களின் வெளியீடு அடிப்படை வேதாகம சத்தியங்கள்

தேவனுடைய தெய்வீக திட்டத்தை; சத்திய அழகின் (ஆழத்தின்) வெளிச்சத்தை எளிமையான கற்பித்தல் முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வேதாகம அடிப்படை பயிற்ச்சி பாடங்கள்.