வேத மாணவர்களின் வெளியீடு அறுவடை புத்தகங்கள்

தேவனுடைய அன்பு மற்றும் கிறிஸ்துவை பற்றின சாட்சி அறிவிக்கும்படிக்கு, சிந்திக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்காக தொகுக்கப்பட்ட சிறுபுத்தகங்கள் /கையேடுகள்.

Home / Harvest Booklets