வேத மாணவர்களின் வெளியீடு ஹெரால்ட் தமிழ்

தேவ வார்த்தையிலிருந்து சிந்தனைமிக்க கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிகை.

மார்ச் - ஏப்ரல் 2023
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2023
நவம்பர் - டிசம்பர் 2022
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2022
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2022
மே - ஜீன் 2022
மார்ச் - ஏப்ரல் 2022
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2022
நவம்பர் - டிசம்பர் 2021
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2021
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2021
மே - ஜீன் 2021