புறஜாதியாரின் காலம் முடிவடைந்தது – 100 வருடங்களின் நிறைவு