The Pastoral Bible Institute
0
Page

சிறிய தீர்க்கதரிசிகள்

நம்பிக்கையற்ற ஒரு மனைவியை கொண்டிருந்த தீர்க்கதரிசி
ஓசியா
இஸ்ரயேலின் தண்டனையும் இரட்சிப்பும்
யோயேல்
நான் ஒரு மந்தைக்குரியவர் (மேய்ப்பன்)
ஆமோஸ்
ஏதோமின் தண்டனை
ஒபதியா
தமக்கு ஆறுதல் ஊட்டும் பகுதிக்கு வெளியே உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசி
யோனா
கவிஞராகிய தீர்க்கதரிசி
மீகா பகுதி 1 : சோதனை மற்றும் நியாயந்தீர்ப்பு
இன்றைய தீர்க்கதரிசனம்
உலகளாவிய ஓய்வூதிய நெருக்கடி

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *