ஆதாரம்

மாபெரும் விடுதலை
பஸ்கா மற்றும் நினைவுகூருதல்
சீரேனே ஊரானாகிய சீமோன்
சிலுவை சுமத்தல்
ஒரு இரவில், ஆறு விசாரனைகள்
மீண்டும் மீண்டும் அநீதி
நினைவு கூருதலின் விவாதங்கள்
ஒரு மதிப்புக்குரிய சிந்தனைமிக்க ஆய்வு
இயேசுவின் கடைசி இரவு மற்றும் அவரை சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது நிறைவேறின தீர்க்கதரிசனங்கள்
இருபத்தி ஆறு கணிப்புகள்
தனித்துவமான தியானங்கள்
காலத்திற்கேற்ற சிந்தனைகள்
தங்கள் அறைக்குள் பிரவேசியுங்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு
இன்றைய தீர்க்கதரிசனம்
எழுச்சிக்கு எதிரான யூத எதிர்ப்பு

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.