வேத மாணவர்களின் வெளியீடு சகோதரர் ரசல் அவர்களின் புத்தகங்கள்

“ஏற்றவேளையிலே தன் வேலைக்காரருக்குப் போஜனங்கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மையும் விவேகமுமுள்ள ஊழியக்காரன் ” ஆகிய “ஏழாம் தூதன்” பாஸ்டர் சார்லஸ் டேஸ் ரசல் அவர்களின் வேதாகம ஆய்வுகள்.

Home / Russell Book / English