வேத மாணவர்களின் வெளியீடு மறுபதிப்புகள்

“ஏழாம் தூதனான” பாஸ்டர் சார்லஸ் டேஸ் ரசல் அவர்களால் எழுதப்பட்ட மெய்யான காவற்கோபுரத்தின் ‘அரிய மற்றும் பெறுவதற்குக் கடினமானதும்’ தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுமான வேதாகம விளக்க படைப்புகள்

Tamil Reprints Collection - Printing Purpose

Share via
Copy link
Powered by Social Snap