வேத மாணவர்களின் வெளியீடு அநுதின தியானங்கள்

தீங்கு பரவிக்கிடக்கும் இவ்வுலகில், தேவ சமாதானத்தோடு நம் வாழ்வு பயணிக்க உதவும் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான அநுதின தியானங்களின் தொகுப்பு.