கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார். – உபாகமம் 28:12

Lord’s Memorial

Days
Hours
Minutes
Seconds
Languages

International

Updates

Updates

புதுச்சிருஷ்டிக்கான சிந்தனை துளிகள்