நல்யோசனை உன்னைக் காப்பாற்றும், புத்தி உன்னைப் பாதுகாக்கும். – நீதிமொழிகள் 2:11

மாதாந்திர வெளியீடு
February