VIEWS

0
PageS

நினைவுக்கூறுதலின் பிரதிபலிப்புகள்

புத்தக அட்டவணை நினைவுகூறுதலுக்கான ஆயத்தம்ஒரு விலையேறப்பெற்ற அனுசரிப்புபுறம்பே எறிதல்விசுவாசிகள் சுத்திகரிக்கப்படுதல்சோதனைகள் இலாபகரமானதா இல்லை விரயமாக்கப்படுகிறதா?அனுபவங்களின் மதிப்புவெள்ளைக்கல் பரணிவெலையேறப்பெற்ற வெகுமதிகிறிஸ்துவுக்குள் நற்பலன்கள்ஐசுவரியமுள்ள பலன்கள்யூதா கோத்திரத்தின் பால சிங்கம்ஐசுவரியமுள்ள பலன்கள்ஆறுதலின் ஊழியம்துக்கிப்பவர்களின் விடுதலைதீர்க்கதரிசனத்தில் இன்று

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *