ஆதாரம்

முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உலகம்
முறைப்படி மற்றும் முழுமையான
யேகோவா தேவனின் வடிவமைப்பு ஒரு லக்கி ஃப்ளூக் அல்ல
நீண்ட சிருஷ்டிப்பின் நாள் மற்றும் ஜலம்
மனித சிருஷ்டிப்புக்கான ஆதாரங்கள்
சகல முரண்பாடுகளுக்கும், பரவி வருகிற டார்வினிசத்திற்கும் எதிராக
நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நோவா பேழையின் முக்கியத்துவம்
தொல்பொருள் சாஸ்திரம் மற்றும் நமக்கான பாடங்கள்
மோசே மற்றும் நியாயப்பிரமாணம்
அதைப் பிடிக்க நமக்கு 35 நூற்றாண்டுகள் பிடித்தன
இயேசுவே மேசியா
வரலாறு சாட்சியமளிக்கிறது மற்றும் தீர்க்கதரிசனங்கள் அவரை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இஸ்ரயேலின் சிதறடிப்பு மற்றும் அலியா
சிதறடிப்பு அலியாவை உருவாக்குகிறது
சுவிசேஷ யுகத்தின் நிறைவு
நாம் கடைசி நாட்களில் வாழ்கிரோம், அதைக் குறித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்
தீர்க்கதரிசனத்தில் இன்று
ஹாங் காங்கில் புரட்சி

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *