VIEWS

PageS
0

சிறிய தீர்க்கதரிசிகள்

நம்பிக்கையற்ற ஒரு மனைவியை கொண்டிருந்த தீர்க்கதரிசிஓசியாஇஸ்ரயேலின் தண்டனையும் இரட்சிப்பும்யோயேல்நான் ஒரு மந்தைக்குரியவர் (மேய்ப்பன்)ஆமோஸ்ஏதோமின் தண்டனைஒபதியாதமக்கு ஆறுதல் ஊட்டும் பகுதிக்கு வெளியே உள்ள ஒரு தீர்க்கதரிசியோனாகவிஞராகிய தீர்க்கதரிசிமீகா பகுதி 1 : சோதனை மற்றும் நியாயந்தீர்ப்புஇன்றைய தீர்க்கதரிசனம்உலகளாவிய ஓய்வூதிய நெருக்கடி

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *