VIEWS

PageS
0

மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தங்கள்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சுருக்கக் குறியீடுகள்:
R.–ரீப்பிரிண்ட்ஸ் .
c. – பக்கப்பிரிவு.
p.–பத்தி. A.– தொகுதி – 1, “யுகங்களைப் பற்றிய தெய்வீக திட்டம்.”
C.– தொகுதி – 3, “உம்முடைய இராஜ்யம் வருவதாக.”
E.– தொகுதி – 5, “ஒப்புரவாகுதல்.”
F.– தொகுதி – 6, “புது சிருஷ்டி.”
T.-ஆசரிப்புக்கூடார நிழல்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *