வேத மாணவர்களின் வெளியீடு ஹெரால்ட் தமிழ்

கருத்தாழமிக்க ஆவிக்குரிய தலைப்புகளின் கீழ் ஆவிக்குரிய ஆர்வத்தினைத் தூண்டும் கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் தமிழ்க் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிக்கை.

மே - ஜீன் 2018
மார்ச் - ஏப்ரல் 2018
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2018
நவம்பர் - டிசம்பர் 2017
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2017
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2017
மே - ஜீன் 2017
மார்ச் - ஏப்ரல் 2017
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2017
நவம்பர் - டிசம்பர் 2016
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2016
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2016