வேத மாணவர்களின் வெளியீடு ஹெரால்ட் தமிழ்

கருத்தாழமிக்க ஆவிக்குரிய தலைப்புகளின் கீழ் ஆவிக்குரிய ஆர்வத்தினைத் தூண்டும் கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் தமிழ்க் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிக்கை.

ஜனவரி - பிப்ரவரி 2012
நவம்பர் - டிசம்பர் 2011
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2011
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2011
மே - ஜீன் 2011
மார்ச் - ஏப்ரல் 2011
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2011
நவம்பர் - டிசம்பர் 2010
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2010
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2010
மே - ஜீன் 2010
மார்ச் - ஏப்ரல் 2010