வேத மாணவர்களின் வெளியீடு ஹெரால்ட் தமிழ்

கருத்தாழமிக்க ஆவிக்குரிய தலைப்புகளின் கீழ் ஆவிக்குரிய ஆர்வத்தினைத் தூண்டும் கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் தமிழ்க் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிக்கை.

மே - ஜீன் 2022
மார்ச் - ஏப்ரல் 2022
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2022
நவம்பர் - டிசம்பர் 2021
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2021
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2021
மே - ஜீன் 2021
மார்ச் - ஏப்ரல் 2021
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2021
நவம்பர் - டிசம்பர் 2020
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2020
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2020