வேத மாணவர்களின் வெளியீடு ஹெரால்ட் தமிழ்

கருத்தாழமிக்க ஆவிக்குரிய தலைப்புகளின் கீழ் ஆவிக்குரிய ஆர்வத்தினைத் தூண்டும் கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய இரு மாதம் ஒருமுறை வரும் தமிழ்க் கிறிஸ்தவ இதழ்/பத்திரிக்கை.

மார்ச் - ஏப்ரல் 2016
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2016
நவம்பர் - டிசம்பர் 2015
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2015
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2015
மே - ஜீன் 2015
மார்ச் - ஏப்ரல் 2015
ஜனவரி - பிப்ரவரி 2015
நவம்பர் - டிசம்பர் 2014
செப்டம்பர் - அக்டோபர் 2014
ஜீலை - ஆகஸ்டு 2014
மே - ஜீன் 2014