கர்த்தரின் நினைவுகூறுதல்

21 APRIL 2024

ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தைப் புசித்து, இந்தப் பாத்திரத்தில் பானம்பண்ணும்போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தைத் தெரிவிக்கிறீர்கள். – I கொரிந்தியர் 11:26

Days
Hours
Minutes
Seconds